Obecně závazná vyhláška číslo 3/2019, kterou se vydává požární řád města

Obecně závazná vyhláška číslo 2/2019 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Krásno

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2019 o nočním klidu

Veřejnoprávní smlouva k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu dle ustanovení §16 odst.1 a §40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zněné a § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), v platném znění

Smlouva o zajištění pečovatelské služby + úhrady za úkony

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území města Krásno

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Předpis ZM č.1/2014 O privatizaci bytového fondu Města Krásno

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška 1/2013 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 o místních poplatcích

Ceník na půjčování techniky a inventárního zařízení občanům v obvodu města Krásno

 

Jednací řád Zastupitelstva města Krásno
OZV č.1/2008 - Požární řád města
Požární poplachové směrnice
Řád ohlašovny požáru
Pokyny k zabezpečení požární bezpečnosti při akcích
Směrnice Stanovení organizace a zabezpečení požární ochrany
Příloha č.1 k OZV č.2/2007 ze dne 4.10.2007
Plán obnovy a rozvoje
Obecně závazná vyhláška o čistotě a veřejném pořádku
Nařízení obce Krásno o zimní údržbě
Nařízení obce o neudržovaných úsecích
Směrnice ZO Krásno - postup při prodeji nemovitostí