Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška města Krásno č.2/2017 o regulaci hazardních her

Veřejnoprávní smlouva k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu dle ustanovení §16 odst.1 a §40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zněné a § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), v platném znění

Obecná pravidla pro poskytování bezplatného právního poradenství pro občany Krásna, Háje a Dolní Hluboké.
Smlouva o zajištění pečovatelské služby + úhrady za úkony

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území města Krásno

Předpis ZM č.1/2014 O privatizaci bytového fondu Města Krásno

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška 1/2013 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 o místních poplatcích

Ceník na půjčování techniky a inventárního zařízení občanům v obvodu města Krásno

 

Jednací řád Zastupitelstva města Krásno
OZV č.1/2008 - Požární řád města
Požární poplachové směrnice
Řád ohlašovny požáru
Pokyny k zabezpečení požární bezpečnosti při akcích
Směrnice Stanovení organizace a zabezpečení požární ochrany
OZV č.2/2007 o pohybu psů na veřejném prostranství města Krásno
Příloha č.1 k OZV č.2/2007 ze dne 4.10.2007
Plán obnovy a rozvoje
Obecně závazná vyhláška o čistotě a veřejném pořádku
Nařízení obce Krásno o zimní údržbě
Nařízení obce o neudržovaných úsecích
Směrnice ZO Krásno - postup při prodeji nemovitostí